Romanian english German Serbian Hungarian

Imagini din Cenad

Plicuri personalizate - Cenad

Plic personalizat

Hotărârile Consiliului Local Cenad – 2019

 • Hotărârea nr. 37 din 12.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publică la obiectivul „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cenad, județul Timiș”.
 • Hotărârea nr. 36 din 12.08.2019 privind stabilirea taxei de transport cu microbuzul pentru elevii care frecventează cursurile în localitatea Sânnicolau Mare, pentru anul şcolar 2019-2020.
 • Hotărârea nr. 35 din  08.07.2019 privind aprobarea modificării  Agendei cultural-sportive a comunei Cenad  pe anul 2019.
 • Hotărârea nr. 34 din 08.07.2019 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF 404648 proprietate privată a comunei Cenad, către proprietarii  construcțiilor cumpărate în baza Legii nr. 112/1995.
 • Hotărârea nr. 33 din 08.07.2019 privind aprobarea angajarii d-nei Ardelean Tünde în funcția de asistent personal al  persoanei cu handicap grav Ardelean Mihăiță-Andrei. 
 • Hotărârea nr. 32 din 08.07.2019 privind rectificarea bugetului local Varianta I.
 • Hotărârea nr. 31 din 10.06.2019 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și desfăşurare a transportului de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere în comuna CENAD, județul TIMIȘ.
 • Hotărârea nr. 30 din 10.06.2019 privind instituirea taxei pentru eliberarea de copii de pe documentele existente în cadrul Primăriei comunei Cenad, ce constituie informații de interes public, solicitate de persoanele interesate, în condițiile legii;
 • Hotărârea nr. 29 din 10.06.2019 privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către  ASOCIEREA SC BRAI-CATA SRL-SC LIBRO EVENTS SRL  în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 2 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1791/28.09.2017;
 • Hotărârea nr. 28 din 10.06.2019 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului aflat în extravilanul localităţii Cenad,  înscris în CF 402740, parcela Apj 518/2 ,  în suprafaţă de 9700 mp;
 • Hotărârea nr. 27 din 13.05.2019 privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local Cenad în Adunarea Generală a ,,Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș-APDT”;
 • Hotărârea nr. 26 din 13.05.2019 privind stabilirea taxei la înregistrarea vehiculelor,  constând în recuperarea  contravalorii plăcuțelor;
 • Hotărârea nr. 25 din 13.05.2019 privind implementarea  O.U.G. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • Hotărârea nr. 24 din 13.05.2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș în vederea derulării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 2, județul Timiş – Contractul nr. 1791/28.09.2017 – din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”;
 • Hotărârea nr. 23 din 13.05.2019 privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță funcționarilor publici, personalului contractual al aparatului de specialitate al primarului și personalului contractual din cadrul Serviciului public fără personalitate juridică – Creșa Cenad;
 • Hotărârea nr. 22 din 23.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul „Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Cenad, județul Timiș”;
 • Hotărârea nr. 21 din 23.04.2019 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Cenad a unor terenuri din  intravilanul comunei Cenad, județul Timiș;
 • Hotărârea nr. 20 din 23.04.2019 privind aprobarea dezmembrării  imobilului  înscris în Cartea Funciară nr. 400146 Cenad, parcela Apj 518/1 în suprafaţă de 280343 mp, proprietatea publică a comunei Cenad, judeţul Timiş;
 • Hotărârea nr. 19 din 23.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019;
 • Hotărârea nr. 18 din 27.03.2019 privind aprobarea angajării d-nei Stoica Steluța în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Pali Ana;
 • Hotărârea nr. 17 din 27.03.2019 privind implementarea proiectului „Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Cenad, județul Timiș, cu o autospecială de lucru cu apă pentru stingerea incendiilor”;
 • Hotărârea nr. 16 din 27.03.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Cenad nr. 14 din 14.03.2019 privind implementarea proiectului „Dotarea  comunei Cenad, județul Timiș, cu un buldoexcavator pentru intervenții în situații de urgență”
 • Hotărârea nr. 15 din 14.03.2019 privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 2, județul Timiş – Contractul nr. 1791/28.09.2017 – din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”
 • Hotărârea nr. 14 din 14.03. 2019 privind implementarea proiectului „Dotarea comunei Cenad, județul Timiș, cu un buldoexcavator pentru intervenții în situații de urgență”
 • Hotărârea nr. 13 din 14.03.2019 privind vânzarea către chiriași a imobilelor cu destinația de locuință proprietatea privată a comunei Cenad
 • Hotărârea nr. 12 din 14.03.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Cenad nr. 32/13.06.2005 privind vânzarea către chiriași a imobilelor cu destinația de locuință proprietate privată a Consiliului Local, respectiv rezilierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 5382/19.11.2018 cu acordul părților, privind vânzarea  imobilului înscris în CF 404634 Cenad 
 • Hotărârea nr. 11 din 18 februarie 2019 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Progra-mului pentru școli al României.
 • Hotărârea nr. 10 din 18 februarie 2019 privind propunerea de introducere în intravilan din extravilan a imobilelor înscrise în CF 403413 și CF 402782 de pe teritoriul administrativ  al comunei Cenad, județul Timiș;
 • Hotărârea nr. 9 din 18 februarie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Complex cultural-sportiv în comuna Cenad”;
 • Hotărârea nr. 8 din 18 februarie 2019 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Cenad în Adunare Generală ordinară a Asociaţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
 • Hotărârea nr. 7 din 18 februarie 2019 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cenad, judeţul Timiş, pentru anul 2019;
 • Hotărârea nr. 6 din 18 februarie 2019 privind aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiei financiare a comunei Cenad pe anul 2018;
 • Hotărârea nr. 5 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Cenad, județul Timiș;
 • Hotărârea nr. 4 din 11 ianuarie 2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţiuni al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei Comunei Cenad, judeţul Timiş;
 • Hotărârea nr. 3 din 11 ianuarie 2019 pentru  aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul comunei Cenad din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad pentru anul şcolar 2019-2020;
 • Hotărârea nr. 2 din 11 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, pentru anul 2019;
 • Hotărârea nr. 1 din 11 ianuarie 2019 privind efectuarea unui împrumut din excedentul anului precedent pentru acoperirea golului de casă la secțiunea de funcționare.
 •  
 

Promovează acest site

Share

Calendar „Cenăzeanul” 2019

Calendarul „Cenăzeanul” 2019

Calendarul personalizat pentru 2020