Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

anunt

Concurs pentru funcție publică vacantă

PRIMARIA COMUNEI CENAD
JUDEŢUL TIMIŞ
Cenad nr.652
Tel/Fax:0256374501
 
A N U N Ț
 
Având în vedere prevederile Legii nr.188 din 1999 republicată şi ale H.G. nr.611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, vă inştiinţăm că instituţia noastră organizează concurs
penctru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:

Primăria Cenad - Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitarea administrativ-teritorială Cenad din județul Timiș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1 începând cu data de 31.10.2016 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Cenad, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de cadastru și Publicitate Imobiliară.

Post vacant

Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011;
• Condiţiile specifice: cele prevăzute în fişa postului:
- studii: - Licenţiat în Ştiinţe economice;
- vechimea în specialitatea studiilor: - minim 5 ani vechime;
- alte specializări, abilităţi şi competenţe: - operare PC nivel mediu;
• Probele stabilite pentru concurs: - proba scrisă şi interviul;
• Bibliografia: 
• Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală-Cap.I
• Legea nr.477/2004 - privind Codul de conduită personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale.
• Legea nr.82/1991 - privind legea contabilităţii.
• O.M.F.P. nr.1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţilor publice, pecum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
• O.M.F.P. nr.2861/2009-Organizarea şi efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
• Locul organizării probei scrise la Sediul Primariei Cenad în data de 07.05.2015, ora 9.00, iar pentru proba interviului pe data de 08.05.2015, ora 10.00. 
 
 PRIMAR,
 Crăciun Nicolae

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad

Calendar 2019

Calendar 2019

Vizitatori după țară

 

Din data de 28 aprilie 2014

Flag Counter

 

Vizitatori din data de

28 aprilie 2014:

Din data de 17 mai 2014