Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

Concurs pentru funcție publică vacantă

PRIMARIA COMUNEI CENAD
JUDEŢUL TIMIŞ
Cenad nr.652
Tel/Fax:0256374501
 
A N U N Ț
 
Având în vedere prevederile Legii nr.188 din 1999 republicată şi ale H.G. nr.611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, vă inştiinţăm că instituţia noastră organizează concurs
penctru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:
I. Funcţia publică de execuţie ,Clasa I, Grad debutant
Compartimentul Achiziții publice
 Probele stabilite pentru concurs:
- probă scrisă;
- proba interviul;
 Condiţiile generale: -cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999-republicată;
 Condiţiile specifice: - cele prevăzute în fişa postului:
- Studiile universitare de licență absolvite cu diploma de licență, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în
domeniul stiințelor economice / administrative / manageriale sau tehnice.
 Vechimea în specialitatea studiilor: -potrivit art.57 din Legea nr.188/1999-republicată:
Nu necesită vechime;
 Bibliografia:
- Constituția Romaniei;
- Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici-republicată;
-Legea nr.7/2004 - privind Codul de conduit a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.215/2001- privind Administraţia public locală - republicată – Cap.I;
- Legea nr.98/2016 - privind achizițiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a procedurilor referitoare la contractul de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
 
 Condiţiile de desfăşurare a concursului:
- Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Sediul Primariei comunei Cenad, (13.11.2018-03.12.2018 inclusiv , între orele 8-16)
- Locul organizării probelor concursului, la Sediul Primariei Cenad-Sala de ședințe:
- proba scrisă în data de 19.12.2018, ora 10°°;
- proba interviului în data de 21.12.2018, ora 10 ºº ;
- Informații suplimentare: Persoana de contact - secretar Marianuț Miroslav,
tel/fax:0256374501, e-mail: primaria @Cenad.ro
 
PRIMAR,
Crăciun Nicolae

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad

Calendar 2019

Calendar 2019

Vizitatori după țară

 

Din data de 28 aprilie 2014

Flag Counter

 

Vizitatori din data de

28 aprilie 2014:

Din data de 17 mai 2014