Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

Concurs pentru funcție publică vacantă la Primăria Cenad

PRIMARIA COMUNEI CENAD
JUDEŢUL TIMIŞ
 
A N U N Ţ
 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/23.03.2011-pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art.7 din Regulament, înştiinţăm că instituţia instituţia noastră organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante:
 Funcţia contractuală de execuţie - Muncitor calificat IV-Compartiment administrativ;
 Documentele solicitate candidaţiilor pentru întocmirea dosarului:
- cele prevăzute de art.6 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea nr.286/2011:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în meserie şi sau în specialitatea studiilor în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului-Format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curicului vitae.
-dosarele se depun începând cu data de 19.11.2018, până în data de 04.12.2018 inclusiv, ora 16,00, la Sediul Primariei comunei Cenad.
 Condiţiile generale: -cele prevăzute de art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea nr.286/2011;
 Condiţiile specifice: cele prevăzute în fişa postului:
 condiții generale-conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr.286 din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare ;
 condiții specifice-să fie absolvent de studii liceeale/postliceale/școală profesională în domeniile lăcătuș, lăcătuș mecanic, mecanic sculer matrițer, mecanic de mașini și utilaje ;
 permis de conducere-categoria B
 Vechime în specialitatea studiilor absolvite- nu necesită vechime
 
 Probele stabilite pentru concurs: -proba scrisă şi interviul;
 Locul organizării probei scrise la Sediul Primariei Cenad în data de 12.12.2018, ora 10,00, iar pentru proba interviului pe data de 14.12.2018, ora 10,00.
 
 Bibliografia:
- Legea nr.477/2004-privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea nr.215/2001-privind administraţia publică locală Cap.I;
 
PRIMAR,
Crăciun Nicolae
 
 

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad

Calendar 2019

Calendar 2019

Vizitatori după țară

 

Din data de 28 aprilie 2014

Flag Counter

 

Vizitatori din data de

28 aprilie 2014:

Din data de 17 mai 2014