Mureșul, la Cenad

Promovează-ți satul natal!

 

vacant

Concurs pentru funcție publică vacantă la Primăria Cenad

PRIMARIA COMUNEI CENAD
JUDEŢUL TIMIŞ
 
A N U N Ţ
 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/23.03.2011-pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art.7 din Regulament, înştiinţăm că instituţia instituţia noastră organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante:

Concurs pentru funcție publică vacantă

PRIMARIA COMUNEI CENAD
JUDEŢUL TIMIŞ
Cenad nr.652
Tel/Fax:0256374501
 
A N U N Ț
 
Având în vedere prevederile Legii nr.188 din 1999 republicată şi ale H.G. nr.611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, vă inştiinţăm că instituţia noastră organizează concurs
penctru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:

Post vacant

Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011;
• Condiţiile specifice: cele prevăzute în fişa postului:
- studii: - Licenţiat în Ştiinţe economice;
- vechimea în specialitatea studiilor: - minim 5 ani vechime;
- alte specializări, abilităţi şi competenţe: - operare PC nivel mediu;
• Probele stabilite pentru concurs: - proba scrisă şi interviul;
• Bibliografia: 
• Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală-Cap.I
• Legea nr.477/2004 - privind Codul de conduită personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale.
• Legea nr.82/1991 - privind legea contabilităţii.
• O.M.F.P. nr.1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţilor publice, pecum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
• O.M.F.P. nr.2861/2009-Organizarea şi efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
• Locul organizării probei scrise la Sediul Primariei Cenad în data de 07.05.2015, ora 9.00, iar pentru proba interviului pe data de 08.05.2015, ora 10.00. 
 
 PRIMAR,
 Crăciun Nicolae

Promovează acest site

Share this

Imagini din Cenad

Calendar 2019

Calendar 2019

Vizitatori după țară

 

Din data de 28 aprilie 2014

Flag Counter

 

Vizitatori din data de

28 aprilie 2014:

Din data de 17 mai 2014